Samen Toujours baseert zich op de behoeften van elk netwerk om rekening houdend met hun diversiteit en identiteit, een transversale aanpak te bieden en synergiën te stimuleren. Samen hebben deze netwerken hebben meer gewicht om zich te ontwikkelen en financiering te vinden.  Belangrijk hierbij is dat ieder in het geheel zijn eigen identiteit kan behouden.

 

Opleidingen en intervisies

Het platform biedt de deelnemers van de netwerken vormingen en intervisies aan die beantwoorden aan de behoeften aan kennisuitwisseling. De vormingen hebben betrekking op verschillende onderwerpen: het functioneren van een burenhulpnetwerk, de relatie tot de ander en empathie, het respect voor het privéleven, grenzen bepalen. Deze trainingen worden gegeven door professionals of mensen van Samen Toujours die veel ervaring hebben binnen de netwerken.

 

Zich bewust worden van de problemen van senioren

Eén van de missies van Samen Toujours is het breder sensibiliseren over de problemen van ouderen. Deze acties zijn bedoeld om de mensen zich meer bewust te laten worden van de aanwezigheid van senioren in hun directe omgeving, van hun plaats, hun moeilijkheden en hun gevoel van eenzaamheid. Aandacht trekken en getuigen is een sociale missie van onze projecten, daarbij willen wij ook de solidariteit tussen generaties bevorderen.

De actie "eenvoudig als een bloem" werd uitgevoerd op 1 oktober 2018, de internationale dag van de senioren. Tijdens deze dag werden bloemen uitgedeeld aan voorbijgangers in de straten, op pleinen, en op de markten van verschillende Brusselse gemeenten. Voorbijgangers die deze bloemen hadden ontvangen, zouden deze op hun beurt aanbieden aan een oudere vereenzaamde persoon. 

Naast dit eenvoudig en symbolisch gebaar wou men het publiek bewustmaken van de situatie van vereenzaamde ouderen. Dit gaf tijd voor gesprekken met voorbijgangers en bood vrijwilligers de gelegenheid om hun inzet te tonen.

Dit kosteloos gebaar bevordert burgeractie: iedereen kan het probleem van vereenzaming aanpakken met eenvoudige acties die een grote impact hebben. Het geven van een bloemetje, verandert de dag voor de persoon die hem ontvangt. 

 

Voortbestaan en financiering van netwerken

Samen Toujours wil haar leden ondersteunen bij hun zoektocht naar publieke en private fondsen. Door de krachten te bundelen, heeft de impact van onze lokale acties meer gewicht.

Begeleiding en ontwikkeling van netwerken

 

Samen Toujours heeft als doel elk burenhulpnetwerk te begeleiden. Heel concreet ontmoet Samen Toujours netwerken, luisteren wij naar de behoeften die men heeft en stellen we methodologie, hulpmiddelen en vormingen voor.

Zetel : 
Samen Toujours
Lakensestraat 76 bus 2
B-1000 Brussel
In samenwerking met
PARTENAMUT_logo_tagline_RVB.jpg

Contact  :  0483/ 63.63.76 - e-mail : hello@samentoujours.be